covid 3

5394916
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16751
28230
206301
5011153
129649
793008
5394916

Your IP: 3.81.89.248
2021-12-05 13:45
ธันวาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2

sum 1

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน คลิ๊ก
    1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2
          และไตรมาสที่ 4  คลิ๊ก
    1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
          ของหน่วยงาน   คลิ๊ก 
     1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร
           เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร
           เผยแพร่ในช่องทางอื่น   คลิ๊ก
      1.4 หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน
            ช่องทางอื่น ในระบบ MITAS  คลิ๊ก

 

2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  คลิ๊ก
    2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อน
           ชมรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
           ส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
           โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน
            ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3)
            และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ    คลิ๊ก
    2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์
          ของหน่วยงาน  คลิ๊ก
    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่
          ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่ สื่อสารเผยแพร่
          ในช่องทางอื่น  คลิ๊ก
    2.4 หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่
          ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS  คลิ๊ก

 

 

 

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศแผนการดำเนินงาน
  3. ประกาศราคากลาง
  4. เอกสาร ITA
next
prev
  1. ความรู้ข่าวสารงาน IT
  2. ความรู้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค
  3. ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข
next
prev