covid 3

8325201
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
3686
27997
8259217
130866
154977
8325201

Your IP: 3.236.221.156
2022-06-25 00:01
มิถุนายน 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2

sum 1

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
หรือไม่

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

คลิ๊ก

2) โครงการ

คลิ๊ก

3) รายงานประชุม/โครงการกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมาร่วมจัดทำ
   แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

คลิ๊ก

4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

คลิ๊ก

5) ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่นที่มีการระบุวันเวลาสถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

คลิ๊ก

6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขอ
    อนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทาง 
   อื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

คลิ๊ก

8) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน
    ช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
 คลิ๊ก
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศแผนการดำเนินงาน
  3. ประกาศราคากลาง
  4. เอกสาร ITA
next
prev
  1. ความรู้ข่าวสารงาน IT
  2. ความรู้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค
  3. ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข
next
prev