covid 3

8515930
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3082
1231
5027
8490923
44984
119272
8515930

Your IP: 44.210.21.70
2022-08-16 21:44

2

sum 1

นโยบายสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ
มอบนโยบายให้แก่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และบุคลากร

1. ดําเนินการตามนโยบายประเทศ, กระทรวง ,จังหวัดและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
2. บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบควบคุมภายใน , ตรวจสอบภายใน
4 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผน ควบคุม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุข
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหา สาธารณสุขพื้นที่
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้, เชี่ยวชาญวิชาชีพ การทํางานเป็นทีม และการประสานงาน ระหว่างเครือข่าย
7. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนําสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ เน้น ระบาด
8. หน่วยบริการมีคุณภาพ
9. หน่วยบริการได้รับการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้พึ่งตนเองได้ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

2020 06 18 121150

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ

 

 ที่อยู่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี   หมู่ที่  8   ตำบลพะโต๊ะ 
 อำเภอพะโต๊ะ    จังหวัดชุมพร   86186      โทร.   077- 539052
 http://www.sasukphato.go.th/ 

แจ้งเรื่องร้องเรียน ออนไลน์    คลิ๊ก

 

  

 

ค่านิยมองค์กร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ

2020 06 16 165036

นโยบายและยุทธศาสตร์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำพะโต๊ะ

2020 06 16 170257

วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ

 

"เป็นเครือข่ายด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนพะโต๊ะสุขภาพดี"