พิมพ์
หมวด: ประกาศแผนการดำเนินงาน
ฮิต: 109767

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน

วันที่ 10 - 11 มีนาคม  2563
ห้องประชุมอาคารสงเคราะห์ผู้สูงอายุอำเภอพะโต๊ะ

ภาพการมีส่วนร่วม