พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 832

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน 
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1) คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน มีเนื้อหาที่แสดงถึง
   ประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
   ประกอบด้วย

   1.1 ประเภทงานบริการ

   1.2 ขั้นตอน

   1.3 ระยะเวลาที่ใช้

คลิ๊ก

2) ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)

คลิ๊ก

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสาร   
   เผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screenจาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่
   ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
คลิ๊ก