พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 602

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

คลิ๊ก

2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการ
    ปฏิบัติงานที่แสดงถึง

    2.1 วิธีการตรวจสอบ

    2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ

    2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

คลิ๊ก

3) หลักฐานการประชุมชี้แจง

คลิ๊ก

4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

คลิ๊ก

5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนว
   ทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิ๊ก

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงานหรือสื่อสาร
   เผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จากWeb site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

7) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   ในระบบ MITAS
คลิ๊ก