พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 538

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการ
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศและปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บน
   เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์
    ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน
    ในหน่วยงานในข้อ EB 20

คลิ๊ก

3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

คลิ๊ก

4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง
    การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

คลิ๊ก

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen
    จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    ในระบบ MITAS

คลิ๊ก