พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 695

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและ
การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์
    ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

2) โครงการ/กิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือ ค่านิยมให้เจ้าหน้าที่
    ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

คลิ๊ก

3) ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่นที่มีการระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

คลิ๊ก

4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรมต้องระบุ วิธีการดำเนินกิจกรรม
   วันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

คลิ๊ก

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
   ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่
   ในช่องทางอื่น

 คลิ๊ก

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง
     อื่น ในระบบ MITAS

คลิ๊ก