พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 798

EB 14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
เด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ  
    สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ
    บุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่
    เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

คลิ๊ก

3) ภาพถ่ายประกอบ

คลิ๊ก

4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

คลิ๊ก