พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 840

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

2) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
    ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

คลิ๊ก

3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
    การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4

คลิ๊ก

4) หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

คลิ๊ก

5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

คลิ๊ก

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

คลิ๊ก