พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 3225

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    ในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)

คลิ๊ก