พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 1067

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
   ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดย ผู้บริหารสูงสุด
    ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

4) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค์

คลิ๊ก

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทาง
   อื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

คลิ๊ก