พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 1176

EB4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขอ 
     อนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

2) รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร. 1)

คลิ๊ก

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen
    จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS คลิ๊ก