พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 1696

EB3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง
 (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ

1. หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ

 

      1) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ

คลิ๊ก 

       2) วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ คลิ๊ก
       3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS