พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 2358

EB2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์  
    ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนาม โดยผู้บริหารสูงสุดของ
    หน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

คลิ๊ก

3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
    วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
    และผู้ที่มีหน้าที่ ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 2) (ในข้อ 2.1-2.3) ดังนี้

 

    3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่
ที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคำถาม วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผย
แพร่ให้ชัดเจน คลิ๊ก
       - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น    คลิ๊ก
       - หนังสือจัดสรรงบประมาณ  คลิ๊ก
       - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ที่ได้รับหนังสือหนังสือ  แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   คลิ๊ก                                                  
       - คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ    คลิ๊ก
       - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน     คลิ๊ก
       - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ
Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน    คลิ๊ก  คลิ๊ก

 

     3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลา
ที่กำหนดในกรอบแนวทาง
      - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    คลิ๊ก
      - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   คลิ๊ก
      - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน    คลิ๊ก
      - หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS    คลิ๊ก

 

      3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา
      - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นคำสั่ง /ระเบียบ/ ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน
100,000 บาท)    คลิ๊ก
       - หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก
       - หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    คลิ๊ก
       - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ
Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน       คลิ๊ก
        - หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS  คลิ๊ก
        - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีการนำผลการ
บังคับใช้ ตามแนวทางฯ   คลิ๊ก