พิมพ์
หมวด: ITA - 2563
ฮิต: 823

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ ปรากฏการขอ
    อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีลักษณะเป็น
    รูปเล่มรายงาน

คลิ๊ก

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทาง
    อื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

    - Print Screen จากเว็บไซด์        

 

คลิ๊ก

คลิ๊ก