covid 3

6443947
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
738
22603
42466
6246940
419436
759244
6443947

Your IP: 54.80.249.22
2022-01-18 00:53

2

sum 1

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
    และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
    ตามองค์ประกอบ ในข้อ 1) ถึงข้อ 4)

คลิ๊ก

คลิ๊ก

2) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
   ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    ในระบบ MITAS
คลิ๊ก