covid 3

8325369
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
176
3686
28165
8259217
131034
154977
8325369

Your IP: 3.236.221.156
2022-06-25 00:43

2

sum 1

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
   เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจน
   ถึงสิ้นสุด กระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงต้องเป็นเจ้าหน้าที่
    ภายในหน่วยงาน

คลิ๊ก

3) ภาพถ่ายประกอบ

คลิ๊ก

4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา
    หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
   ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    ในระบบ MITAS
คลิ๊ก