covid 3

8515782
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2934
1231
4879
8490923
44836
119272
8515782

Your IP: 44.210.21.70
2022-08-16 20:51

2

sum 1

EB 9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผย
ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ตามข้อ 1) ถึงข้อ 9)

1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
    1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน          คลิ๊ก
    1.2 นโยบายของผู้บริหาร      คลิ๊ก
    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน       คลิ๊ก
    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง     คลิ๊ก
    1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH      คลิ๊ก
    1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม        คลิ๊ก
    1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562       คลิ๊ก
    1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552          คลิ๊ก
    1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
         ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560     คลิ๊ก
    1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก
    1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)    คลิ๊ก   

2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน        คลิ๊ก

3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)     คลิ๊ก   คลิ๊ก  คลิ๊ก

4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน    คลิ๊ก

5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ       คลิ๊ก  คลิ๊ก

6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ      คลิ๊ก

7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
    7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา          คลิ๊ก
    7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี                                             คลิ๊ก
    7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ในกรอบแนวทาง   คลิ๊ก
     7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่    คลิ๊ก
     7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)  คลิ๊ก

8) มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน        คลิ๊ก

9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)      คลิ๊ก

 

2) หลักฐานข้อ 1) ถึงข้อ 9) จะต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ยกเว้นภาพตามข้อ 1.10     1)คลิ๊ก  2)คลิ๊ก  3)คลิ๊ก 4)คลิ๊ก 5)คลิ๊ก 6)คลิ๊ก 7)คลิ๊ก  8)คลิ๊ก 9)คลิ๊ก