พิมพ์
หมวด: เอกสาร ITA
ฮิต: 235

ขอให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามแนวทาง และเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2020 06 21 124812