พิมพ์
หมวด: เมนูลิ้ง ITA
ฮิต: 818

เอกสารเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

 

 ปี 2563                                                                                            คลิ๊ก 
 ปี 2564 คลิ๊ก