พิมพ์
หมวด: เมนูลิ้ง ITA
ฮิต: 1296

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 2563

EB1  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

       คลิ๊ก

EB2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
         ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

   คลิ๊ก

EB3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

   คลิ๊ก

EB4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

   คลิ๊ก

EB5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
         ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

   คลิ๊ก

EB6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

   คลิ๊ก

EB7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

   คลิ๊ก

EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
         ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   คลิ๊ก

EB9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

   คลิ๊ก

EB10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

   คลิ๊ก

EB11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

   คลิ๊ก

EB12  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

   คลิ๊ก

EB13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
            และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

   คลิ๊ก

EB14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร
           ในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบ 
           ปีงบประมาณ
           

   คลิ๊ก

EB15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

   คลิ๊ก

EB16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

   คลิ๊ก

 EB17  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

   คลิ๊ก

 EB18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

   คลิ๊ก

EB19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าว
           มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
           ยิ่งขึ้น หรือไม่

   คลิ๊ก

EB20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

   คลิ๊ก

EB21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก 
          หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

   คลิ๊ก

EB22  หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้
           เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

   คลิ๊ก

EB23  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

   คลิ๊ก

EB24  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
           หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

   คลิ๊ก

EB25  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
           ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   คลิ๊ก

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
           ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

   คลิ๊ก