พิมพ์
หมวด: สำนักงาน
ฮิต: 805

พันธกิจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ

 

" พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"