covid 3

8325374
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
181
3686
28170
8259217
131039
154977
8325374

Your IP: 3.236.221.156
2022-06-25 00:44

2

sum 1

นโยบายสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ
มอบนโยบายให้แก่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และบุคลากร

1. ดําเนินการตามนโยบายประเทศ, กระทรวง ,จังหวัดและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
2. บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบควบคุมภายใน , ตรวจสอบภายใน
4 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผน ควบคุม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุข
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหา สาธารณสุขพื้นที่
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้, เชี่ยวชาญวิชาชีพ การทํางานเป็นทีม และการประสานงาน ระหว่างเครือข่าย
7. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนําสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ เน้น ระบาด
8. หน่วยบริการมีคุณภาพ
9. หน่วยบริการได้รับการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้พึ่งตนเองได้ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

2020 06 18 121150