covid 3

6445406
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2197
22603
43925
6246940
420895
759244
6445406

Your IP: 54.80.249.22
2022-01-18 02:12

2

sum 1

นโยบายสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ
มอบนโยบายให้แก่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และบุคลากร

1. ดําเนินการตามนโยบายประเทศ, กระทรวง ,จังหวัดและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
2. บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบควบคุมภายใน , ตรวจสอบภายใน
4 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผน ควบคุม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุข
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหา สาธารณสุขพื้นที่
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้, เชี่ยวชาญวิชาชีพ การทํางานเป็นทีม และการประสานงาน ระหว่างเครือข่าย
7. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนําสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ เน้น ระบาด
8. หน่วยบริการมีคุณภาพ
9. หน่วยบริการได้รับการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้พึ่งตนเองได้ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

2020 06 18 121150