พิมพ์
หมวด: สำนักงาน
ฮิต: 1007

ประวัติความเป็นมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ

ปี พ.ศ.๒๕๕๙

-สสอ.พะโต๊ะ : รางวัลชมเชย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

-สสอ.พะโต๊ะ : รางวัล

ปี พ.ศ.๒๕๕๘

-สสอ.พะโต๊ะ : รางวัลชมเชย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ.๒๕๕๔

-

ปี พ.ศ.๒๕๕๓

-สอ.บ้านในโหมง : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สถานีอนามัยดีเด่น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

-รพ.สต.บ้านในโหมง : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นจังหวัดชุมพร

ปี พ.ศ.๒๕๕๒

-สอ.ต.ปากทรง : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สถานีอนามัยดีเด่นชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

-สอ.บ้านในโหมง : รางวัลชนะเลิศ สถานีอนามัยดีเด่นจังหวัดชุมพร

ปี พ.ศ.๒๕๕๑

-สอ.ต.ปากทรง : สถานีอนามัยดีเด่นจังหวัดชุมพร

ปี พ.ศ.๒๕๕๐

-

ปี พ.ศ.๒๕๔๙

-สอ.ต.ปากทรง : รางวัลชนะเลิศตำบลดีเด่นกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสู่คนไทยห่างไกลโรค ระดับจังหวัด ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

-สอ.ต.พระรักษ์ : รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงตามเกณฑ์ กพร. จังหวัดชุมพร

-สสอ.พะโต๊ะ : รางวัลอำเภอดีเด่น กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสู่คนไทยห่างไกลโรค ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด

ปี พ.ศ.๒๕๔๘

-สอ.ต.ปากทรง :  รางวัลชนะเลิศตำบลดีเด่นกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสู่คนไทยห่างไกลโรค ระดับจังหวัด ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

-สอ.ต.ปังหวาน : รางวัลศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่นจังหวัดชุมพร

-สสอ.พะโต๊ะ : รางวัลอำเภอดีเด่น กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสู่คนไทยห่างไกลโรค ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด